Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.03.2020 14:59:02
Дата здійснення дії: 14.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА"
Код за ЄДРПОУ:  04543571
Текст повідомлення: 

                                                           Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ПОЛІГРАФКНИГА» (надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 квітня 2020 року з 11 години 00 годин до 11 години 30 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 14 квітня 2020 року о 11-45 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж (приймальня директора).

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 8 квітня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік
 8. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
 9. Про обрання членів Наглядової ради.
 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
 11. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Про затвердження умов цивільно-правового договору (трудового договору, контракту), що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.
 14. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
 15. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про директора", "Про Ревізійну комісію", "Принципи (кодекс) корпоративного управління" шляхом викладення їх в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання внутрішніх положень у новій редакції.

 

                             Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

 

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

 • голова комісії –  Кохановський Сергій Павлович
 • член комісії -     Нікітіна Анна Володимирівна
 • член комісії -  Стручек Олександр Миколайович

 

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

-           згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

-           рішення з питань порядку денного Зборів приймаються відкритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;

-           встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;

-           заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;

2.1.5.   доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;

2.1.6.   виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3 «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік»

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

   Питання №4 «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік , що додається..

Питання №5 «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік»

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік , що додається.

Питання №6 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2019 рік.

Питання №7 «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік »

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Чистий прибуток за 2019 рік 5000грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання №8. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Лебтаг Валерiй Леонiдович;

Член Наглядової Ради – Лебтаг Дмитро Валерiйович;

Член Наглядової ради – Лебтаг Марiя Валерiївна.

Питання №9. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: без проекту рішення згідно п.5) ч.3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" (по питанню проводиться кумулятивне голосування).

Питання №10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

10.2. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Питання № 11. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії:

Член ревiзiйної комiсiї Лебтаг Наталiя Сергiївна;

Член ревiзiйної комiсiї Перова Маргарита Анатолiївна.

 

Питання №12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: без проекту рішення згідно п.5) ч.3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" (по питанню проводиться кумулятивне голосування).

Питання №13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких  договорів.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки безоплатно.

13.2. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

 

Питання № 14. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

14.2. Уповноважити Директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

 

Питання №15. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про директора", "Про Ревізійну комісію", "Принципи (кодекс) корпоративного управління" шляхом викладення їх в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання внутрішніх положень у новій редакції.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

15.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про директора", "Про Ревізійну комісію", "Принципи (кодекс) корпоративного управління" шляхом викладення їх в новій редакції. Прийняти та затвердити нові редакції зазначених внутрішніх положень Товариства.

15.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нові редакції зазначених внутрішніх положень Товариства.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 

   Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства. Адреса веб сайту – http://04543571.smida.gov.ua.

Телефон для довідки ( 044)- 400 -18 -12.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж,, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер – документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 02.03.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 1 781 196 штук, кількість голосуючих акцій становить 1 700 824 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Попередній

2019 р.

Звітний

2018 р.

Усього активів

4284

3913,0

 

Основні засоби(за залишковою вартістю)

2733,0

2463,0

 

Запаси

561,0

1066,0

 

Сумарна дебіторська заборгованість

661,0

103,0

 

Гроші та їх еквівалент

77,0

115,0

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток )

(1314)

(1319)

 

Власний капітал

1558,0

1553,0

 

Зареєстрований (пайовий ,статутний )капітал

445,2

445,2

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

 

Поточні зобов’язання і забезпечення

2726,0

2360,0

 

Чистий  фінансовий результат :прибуток (збиток)

5,0

2,0

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1781196

1781196

 

Чистий прибуток (збиток ) на одну просту акцію (грн.)

0,33

0,00

 

Наглядова Рада