Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.09.2011
Дата публікації 20.09.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА"
Юридична адреса* М.КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17Ж
Керівник* Азаров Микола Петрович - Директор. Тел: 0444430397
E-mail* 04543571@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер Відкрите акціонерне Товариство "Автотранспортне товариство Поліграфкнига"
(надалі - Товариство) інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 18 жовтня 2011 року з 10:00 до 10:45. Дата та час відкриття Зборів18 жовтня 2011 року о 11:00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: м. Київ, вул. Туполєва 17ж (приймальня Директора).
Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Туполєва 17ж.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річних фінансових результатів діяльності Товариства, балансу та порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
9. Затвердити/Узгодити рішення наглядової ради Товариства.
10. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства; про внесення змін до Статуту Товариства; про затвердження нової редакції Статуту Товариства).
11. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
12. Про відкликання Дирекції Товариства.
13. Про обрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.
14. Про відкликання Спостережної ради Товариства.
15. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний
2010 р. Попередній
2009 р.
Усього активів 3333.0 2913.7
Основні засоби (залишкова вартість ) 3121.7 2447.5
Довгострокові фінансові інвестиції ------ ------
Запаси ------ ------
Сумарна дебіторська заборгованість 116.6 297.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 94.7 169.2
Нерозподілений прибуток (-2910.9) (-2444.8)
Власний капітал ------ ------
Статутний капітал 445.0 445.0
Довгострокові зобов'язання 371.8 282.0
Поточні зобов'язання 2953.4 2200.0
Чистий прибуток (збиток) (-466.1) 5.1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1781196 1781196
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ------ ------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ------ ------
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 20
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Туполєва 17ж (приймальня Директора), кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 12 жовтня 2011 року.
Телефони для довідок: (044) 443-03-97
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.09.2011 року в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №173
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Азаров Микола Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.09.2011
(дата)