Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.10.2012
Дата публікації 29.10.2012 09:03:14
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА"
Юридична адреса* М.КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17Ж
Керівник* Головко Роман Вікторович - Виконуючий обов'язки Директора. Тел: 0444430397
E-mail* 04543571@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА» (далі - Товариство)
інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 30 листопада 2012 року з 11.00 до 11.30.
Дата та час відкриття Зборів:30 листопада 2012 року об 11.45.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж (приймальня директора).
Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж.

Порядок денний:
1.Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Про погодження дій (рішень) Наглядової Ради Товариства про вчинення.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
7. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
8. Про припинення повноважень Директора та членів Дирекції Товариства.
9. Про обрання Директора та членів Дирекції Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
16. Про погашення наявної кредиторської заборгованості Товариства.
17. Про вчинення Товариством значних правочинів.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж, кожного робочого дня з 09-00 до 17-00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначається станом на 24 годину 26 листопада 2012 року.
Телефон для довідок: (44) 443-03-97.

Повідомлення опубліковано в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.10.2012 року №206
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Директора Головко Роман Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.10.2012
(дата)