Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 30.04.2014
Дата публікації 25.03.2014 10:36:40
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА"
Юридична адреса* 04128,М.КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17Ж
Керівник* Лебтаг Любов Омелянівна - Директор. Тел: 044-449-98-56
E-mail* d.lebtag@fingservice.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ПОЛІГРАФКНИГА» (надалі – Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 30 квітня 2014 року з 11 години 00 годин до 11 години 30 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 30 квітня 2014 року о 11-45 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж (приймальня директора).
Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 24 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Попередній
2012р. Звітний
2013р.
Усього активів
Основні засоби 2699,9 2826,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 193,4 172,0
Сумарна дебіторська заборгованість 71,0 48,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 38,6 20,0
Нерозподілений прибуток (3205,6) (3377,0)
Власний капітал
Статутний капітал 445,2 445,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 188,4 40,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1781196 1781196
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 22
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 449-98-56 Наглядова Рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Лебтаг Любов Омелянівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2014
(дата)