Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2017
Дата публікації 17.03.2017 17:11:19
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА"
Юридична адреса* 04128,М.КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17Ж
Керівник* Лебтаг Любов Омелянівна - Директор. Тел: 044-449-98-56
E-mail* ig_dem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА» (надалі – «Товариство»)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 19 квітня 2017 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 19 квітня 2017 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж (приймальня директора).

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 12 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
 2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 06 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 19 квітня 2017р.”.
 3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Зборах та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
 4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
 11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства
 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 13. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 14. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 15. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА», «Про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА», Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА».
 16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2016 рік

Попередній 2015 рік

Усього активів

3 335,0

3 518,0

Основні засоби

3 000,0

3 270,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

12,0

13,0

Сумарна дебіторська заборгованість

92,0

84,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

84,0

38,0

Нерозподілений прибуток

(1 900,0)

(2 814,0)

Власний капітал

972,0

58,0

Статутний капітал

445,2

445,2

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2363,0

3460,0

Чистий прибуток (збиток)

914,0

589,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 781 196

1 781 196

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

13

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного - http://04543571.smida.gov.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж, (приймальня директора), кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

-      документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);

-      довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).

Телефони для довідок: (044) 449-98-56.

Наглядова Рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Лебтаг Любов Омелянівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2017
(дата)