Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2018
Дата публікації 29.03.2018 10:42:38
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА"
Юридична адреса* 04128,М.КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17Ж
Керівник* Лебтаг Любов Омелянівна - Директор. Тел: 044-449-98-56
E-mail* 04543571@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА» (надалі – «Товариство»)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 30 квітня 2018 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 30 квітня 2018 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж (приймальня директора).

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 24 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

  1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
  2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
  3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
  4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
  5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
  7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів.»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

  • голова комісії – Місецький  Святослав Леонідович ;
  • член комісії – Дорошенко Дмитро Петрович;
  • член комісії – Маринченко В’ячеслава Миколаївна.

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2017 рік, що додаються.

Питання №7. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Чистий прибуток за 2017 рік 579000 грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на покриття збитків попередніх періодів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://04543571.smida.gov.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж, (приймальня директора), кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: 044- 443-03-97.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний

2017 р.

Попередній

2016 р.

Усього активів

3225,0

3335,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2772,0

3000,0

Запаси

125,0

12,0

Сумарна дебіторська заборгованість

105,0

92,0

Гроші та їх еквіваленти

63,0

84,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1321)

(1900,0)

Власний капітал

1551,0

972,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

445,2

445,2

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1674,0

2363,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

579,0

914,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1781196

1781196

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,33

0,51

Шановні акціонери

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 24 квітня 2018р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Лебтаг Любов Омелянівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2018
(дата)