Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Лебтаг Л.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03128 м. Київ вул. Туполєва, 17Ж
4. Код за ЄДРПОУ 04543571
5. Міжміський код та телефон, факс 044 443 03 97 044 443 03 97
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04543571.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 20.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Лебтаг Валерiй Леонiдович МЕ 876309
21.05.2008 Деснянським РУГУ МВС м. Києва
27.4761
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- припинено повноваження голови Наглядової ради Лебтага Валерiя Леонiдовича (паспорт МЕ №876309 виданий Деснянським РУГУ МВС м. Києва 21.05.2008р.) за рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,476100%. Обiймав дану посаду з 01.12.2012р; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Лебтаг Дмитро Валерiйович МЕ 977666
28.11.2009 Деснянським РУГУ МВС України у м. Києвi
29.706
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Лебтага Дмитра Валерiйовича (паспорт МЕ №977666, виданий Деснянським РУГУ МВС України у м. Києвi 28.11.2009р.) за рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 29,7060%. Обiймав дану посаду з 18.10.2011р.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Лебтаг Марiя Валерiївна МЕ 876070
15.05.2008 Деснянським РУГУ МВС України у м. Києвi
10.7642
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Лебтаг Марiї Валерiївни (паспорт МЕ №876070, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 15.05.2008р.) за рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 10,7642%. Обiймав дану посаду з 30.11.2012р.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Фесенко Вiкторiя Iванiвна СО 742782
06.09.2001 Ватутiнським РУГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Фесенко Вiкторiї Iванiвни (паспорт СО №742782, виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в мiстi Києвi 06.09.2001р.) за рiшенням загальних зборiв. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Обiймала дану посаду з 30.11.2012р.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї БАГАТОГАЛУЗЕВЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОНСТАНТА" 14289857
9.9933
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї БАГАТОГАЛУЗЕВЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОНСТАНТА" (iдентифiкацiйний номер 14289857, мiсцезнаходження 03186, м. Київ, Чоколiвський бульвар, 11) за рiшенням загальних зборiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 9,99330%. Обiймав дану посаду з 30.11.2012р.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2017 обрано Член Наглядової ради Лебтаг Валерiй Леонiдович МЕ 876309
21.05.2008 Деснянським РУГУ МВС м. Києва
27.4761
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Лебтага Валерiя Леонiдовича (паспорт МЕ №876309 виданий Деснянським РУГУ МВС м. Києва 21.05.2008р.) за рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,476100%. Особу призначено строк на 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ «АТП «ПОЛIГРАФКНИГА»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2017 обрано Член Наглядової ради Лебтаг Дмитро Валерiйович МЕ 977666
28.11.2009 Деснянським РУГУ МВС України у м. Києвi
29.706
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Лебтага Дмитра Валерiйовича (паспорт МЕ №977666, виданий Деснянським РУГУ МВС України у м. Києвi 28.11.2009р.) за рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 29,7060%. Особу призначено строк на 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: директор ТОВ "КОРД Л", член Наглядової ради ПАТ «АТП «ПОЛIГРАФКНИГА»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2017 обрано Член Наглядової ради Лебтаг Марiя Валерiївна МЕ 876070
15.05.2008 Деснянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
10.7642
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Лебтаг Марiю Валерiївну (паспорт МЕ №876070, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 15.05.2008р.) за рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 10,7642%. Особу призначено строк на 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: менеджер по роботi з митницею БПП "Константа", член Наглядової ради ПАТ «АТП «ПОЛIГРАФКНИГА»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Лебтаг Наталiя Сергiївна МЕ 754731
02.06.2006 Деснянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Лебтаг Наталiю Сергiївну (паспорт МЕ №754731, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 02.06.2006р.) за рiшенням загальних зборiв. Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Особу призначено строк на 5 (п’ять) рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: менеджер ТОВ «Корд-Л»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Перова Маргарита Анатолiївна МЕ 266855
26.03.2003 Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017 р. рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Перову Маргариту Анатолiївну (паспорт МЕ №266855, виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київськiй областi 26.03.2003р.) за рiшенням загальних зборiв. Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Особу призначено строк на 5 (п’ять) рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: юрисконсульт ТОВ «Агат-А»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.