Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Лебтаг Л.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Автотранспортне пiдприємство «Полiграфкнига»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03128 м. Київ вул. Туполєва, 17Ж
4. Код за ЄДРПОУ 04543571
5. Міжміський код та телефон, факс 044 443 03 97 044 443 03 97
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04543571.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 05.05.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА» ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА»
Зміст інформації:
05.05.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА», що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - ЄДР), а саме – змiна типу з публiчного на приватне, змiна найменування та реєстрацiя нової редакцiї статуту.
Рiшення про змiну типу з публiчного на приватне, змiну найменування, затвердження нової редакцiї статуту прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА» 19 квiтня 2017р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА».
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА».